Автомат чиглэлтэй антентай хиймэл дагуулын интернетNASSAT Мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм

Ёс зїй ба сайн туршлагууд

Танилцуулга

Бидний үйл ажиллагааг удирддаг ёс суртахууны зарчмууд нь бидний дүр төрхийг үндэс болгожээ.
Энэхүү ёс зүйн дүрэм нь бидний үйл ажиллагаандаа ёс зүйн өндөр хэм хэмжээнд хүргэхийн тулд бидний мэргэжлийн үйл ажиллагаанд ажиглалт хийх ёстой зарлигуудыг нэгтгэдэг. Энэ нь манай соёлын онцлог шинж чанар, бидний үйл ажиллагаа явуулж буй зах зээл дээр бидний хүлээж буй амлалтуудыг тусгасан болно.

Хүрэх

Энэ ёс зүйн дүрэм нь бүх NASSAT администраторууд болон ажилтнуудад хамаарна.

Ерөнхий зарчим

NASSAT нь нэгтгэх, хөгжүүлэхийн тулд бизнесийн зорилго, ёс зүйн зарчмаас компанийн засаг захиргаа, ажилчдын зүгээс хуваалцах ёстой.

Бид байнгын хөгжил, гүйцэтгэлийн манлайлал, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжид тулгуурлан шинэ технологийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулдаг. Бидний хамгийн чухал зорилтуудын нэг бол шударга, шударга, хууль ёсны, ил тод байдлаар үр дүнд хүрэхийг эрэлхийлдэг хатуу, найдвартай компанийн нэр хүндийг хадгалах, нийгмийн болон бизнесийн хариуцлагаа ухамсарлах явдал юм.

Бидний үйл ажиллагаанууд нь шударга, итгэлцэл, үнэнч шударга байдал, хүний ​​нэр хүндийг хүндэтгэх, хүндэтгэх, тэдний хувийн байдал, нэр төр, алдар хүндийг байнга тэмдэглэх ёстой. Үндэстэн угсаатны бүлэг, шашин шүтлэг, нийгмийн анги, хүйс, өнгө, нас, бие бялдрын чадваргүй байдал, ялгаварлан гадуурхах аливаа хэлбэрийн талаархи аливаа үзэл бодлыг үгүйсгэдэг.

Нийгэм, бизнесийн хариуцлагын ач холбогдлыг бид компанийн үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутгийнхаа төлөө хариуцлага хүлээдэг компани бөгөөд эдгээр нийгэмлэгийн үйл ажиллагаанд хувь нэмрээ оруулдаг.

Администраторууд болон ажилтнууд нь компанийн үнэ цэнэ, дүр төрхийг баталгаажуулах, тухайн зураг болон эдгээр үнэт зүйлстэй нийцэж байгаа байр суурийг хадгалж, үйлчлүүлэгч болон компанийн ашиг сонирхлыг хамгаалахад чиглүүлэх үүрэгтэй. Манай компанийг хөгжүүлэх эрэл хайгуул нь эдгээр зарчмууд дээр үндэслэгдсэн байх ёстой бөгөөд бидний үйл ажиллагаа нь ёс зүйн өндөр хэм хэмжээнүүдээр удирддаг, хууль ёсны эрх чөлөөг хүндэтгэдэг.

Админуудын үүрэг

Компанийн гол гүйцэтгэгчид нь үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Мэргэжлийн болон хувийн бүрэн бүтэн байдал

Хэрэглэгчидтэй харилцах харилцаа

Ажлын орчин дахь харилцаа

Улсын сектортой харилцах

Нийлүүлэгчидтэй харилцах

Оролцогч талуудтай харилцах харилцаа

Ёс зүйн дүрэм удирдамж

Ёс зүйн хороо

Эцсийн заалт

Мэдээллийг ил болгох болон ёс зүйн дүрмийг дагаж мөрдөх талаар Дотоод журмын тойрогт тусгав.